WYDANIE ONLINE

29 czerwca z zamieszczonego w rozporządzeniu wzoru świadectwa pracy wykreślono zapis dotyczący imion rodziców. Oznacza to, że obecnie nie wolno już podawać takich danych w świadectwie pracy. Jednocześnie od września czeka nas także kilka innych zmian dotyczących świadectwa pracy. Najlepiej więc prześledzić – na konkretnych wzorach – co obecnie musimy zamieszczać w świadectwie pracy w różnych sytuacjach z praktyki.

czytaj więcej »

Wysokość wynagrodzenia minimalnego co roku podlega negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jeżeli jednak RDS nie uzgodni w ciągu 30 dni kwot wynagrodzenia minimalnego na kolejny rok, ich ustalenia w terminie do 15 września dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

czytaj więcej »

Rok 2019 ma być ostatnim, w którym dodatek stażowy będzie wliczany do wynagrodzenia minimalnego – przewiduje przyjęty przez rząd projekt zmian w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od początku 2020 r. zacznie obowiązywać zmiana wyłączająca dodatek stażowy ze składników wynagrodzenia uwzględnianych w ramach płacowego minimum. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. długość okresu przechowywania akt osobowych uzależniona została od momentu, w którym pracownik został zatrudniony. W wielu przypadkach wymusza to konieczność archiwizowania dokumentacji pracowniczej tych samych osób zatrudnionych, objętej różnymi okresami przechowywania akt. Przykładowo: co powinniśmy zrobić ze świadectwem pracy, które zostało wystawione łącznie za okresy zatrudnienia, z których dokumentację pracowniczą od 1 stycznia 2019 r. przechowuje się przez różny okres? Odpowiedzi w tej sprawie udzieliło Ministerstwo Pracy.

czytaj więcej »

Według UODO po zmianach do Kodeksu pracy wprowadzonych 4 maja 2019 r. nie ma podstawy prawnej, która umożliwiłaby pracodawcom samodzielną kontrolę pracowników alkomatem. Natomiast zdaniem rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców powinna być ona nadal możliwa, by pracodawca mógł wypełniać ciążące na nim obowiązki – m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osobom zatrudnionym.

czytaj więcej »

Czy nowe zwolnienie w PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców można stosować jedynie do przychodów uzyskanych do dnia 26 urodzin, czy do końca miesiąca, w którym osoby te kończą ten wiek? Prezentujemy stanowisko, jakie Ministerstwo Finansów przekazało w tym zakresie Portalowi Kadrowemu.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w terminie ustalonym w planie urlopów lub uzgodnionym z pracodawcą w roku kalendarzowym, w którym nabył prawo do tego urlopu, pracodawca powinien udzielić mu zaległego urlopu najpóźniej do końca III kwartału następnego roku kalendarzowego, a więc do 30 września (art. 168 kp). Co grozi pracodawcy za przekroczenie terminu na udzielenie zaległego urlopu? I jak postąpić, gdy to pracownik nie chce pójść na urlop?

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracownik nie może wykorzystać zaległego urlopu w terminie np. z powodu choroby. Ale też często po prostu z uporem odmawia udania się na urlop. Wówczas dobrym sposobem skłonienia go do wykorzystania zaległego urlopu może okazać się pisemna informacja, której wzór podajemy poniżej.

czytaj więcej »

Rok temu  weszły w życie przepisy zmieniające  w dużym zakresie terminy  przedawnienia i określanie skutków przedawnienia w prawie cywilnym. Wielu pracodawców do dziś zastanawia się, czy te zmiany dotknęły także roszczeń pracowniczych.

czytaj więcej »

W poprzednim numerze pisaliśmy o wniosku o urlop rodzicielski. Teraz przedstawiamy uprawnienia osoby korzystającej z tego urlopu. Jak można z niego zrezygnować i przekazać go drugiemu rodzicowi? Jak zrobić przerwę w tym urlopie? Na jakich zasadach można po nim żądać urlopu wypoczynkowego? I czy trzeba wówczas wykonywać badania kontrolne, jeśli przed porodem pracownica była długo na zwolnieniu lekarskim? Jaka jest ochrona przed rozwiązaniem umowy osoby korzystającej z urlopu rodzicielskiego? Jaka jest sytuacja pracownika wracającego z tego urlopu? Sprawdź.A w kolejnym numerze będziemy ostatecznie zakończymy ten temat – opiszemy łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u swojego lub innego pracodawcy oraz inne aktywności, które pracownica może wykonywać na urlopie rodzicielskim.

czytaj więcej »

Od 12 lipca obowiązuje nowa ustawa o dokumentach publicznych. Wywołała ona spore poruszenie wśród pracodawców. Dotarły do nas pytania: czy obecnie można będzie pójść do więzienia za kopiowanie dowodów osobistych i czy trzeba bezwzględnie pousuwać takie dokumenty z dawnych akt. Czy rzeczywiście tak jest?

czytaj więcej »

Pracownicy często otrzymują różnego rodzaju ekwiwalenty oraz ryczałty. Niektóre z nich nie są oskładkowane. Jednak aby były objęte zwolnieniem ze składek, muszą spełniać określone warunki, a ich wysokość musi być ustalona na odpowiednim poziomie. Tymczasem zdarza się, że pracodawcy zawyżają wysokość ekwiwalentów i ryczałtów, co oczywiście obniża należne składki. W jakim przypadku ZUS kontrolujący pracownika może zareagować? Na co powinniśmy uważać? Sprawdź.

czytaj więcej »

Pracodawca może wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych lub polecenie ich odpracowania. Może ono mieć formę ustną, pisemną, albo elektroniczną (w mailu albo „w systemie”). Jeśli są pisemne, a pracodawca prowadzi papierową dokumentację „ewidencyjną” – dokumenty te powinny do niej trafić. A jeśli mają one formę mailową? Czy obecnie – po zmianach z 2019 r. – musimy je drukować? I co w tym temacie uważa ministerstwo pracy? Sprawdź.

czytaj więcej »

wiper-pixel